از دیگر اندیشمندان برجسته ی مکتب *کلاسیک مدیریت*(به آن نظریه سنتی سازمان و مدیریت در قرن بیستم نیز گفته میشود.این مکتب در اوایل قرن بیستم تنظیم گردیده,و به کار(شغل)توجه بیشتری داشته است.)* هانری فایول فرانسوی است.
فایول سعی کرد با تحقیقات سی ساله ی خود در شرکت ها و معادن زغال سنگ ,اصولی ساده و عملی برای اداره ی امور سازمان ها کشف و تعیین نماید که با اجرای ان اصول و مقررات,همه سازمان ها در هر جا و هر شرایطی که باشند,میتوانند به حد اکثر کارایی برسند.به همین دلیل وی را دانشمندی اصول گرا مینامند و اصول وی را "اصول جهانی مدیریت"نام نهاده اند.فایول ضمن آنکه میدانست هیچ چیز مطلق وجود ندارد ,با این وضع تجارب فعالیت های مدیری خود را در قالب اصول چهار ده گانه ی مدیریت ارائه داد که بعضی از آنها عبارتند از:تقسیم کار,سپردن اختیار,انظباط کاری,تمرکز,سلسله مرلتب,نظم و عدالت و روحیه یگانگی گروهی.
فایول هنگام ارائه نظریه"عمومیت داشتن اصول مدیریت"به توضیح و تشریح فعالیت ها و امور سازمان ها پرداخت.او برای اولین بار کل سازمان را پیکره ی واحدی میدید که کلیه ی فعالیت های آن به شش دسته امور(مدیریتی,برنامه ریزی,سازماندهی,فرماندهی,کن� �رل,هماهنگی تقسیم میشود) بیان کرد و برای هر مدیر در هر سازمانی توانایی ها و ویژگی های جسمی,تخصصی,اخلاقی,تجربی و فکری قائل است.
:!: