مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

پایان نامه تاثیر آموزش و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

 

پایان نامه تاثیر آموزش و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

 

مدیرکده امروز پایان نامه ای از بررسی اثربخشی

آموزش و  مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری را در سایت قرار داده است

که به اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و  مهارت های ارتباطی

بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز می پردازد ... 

 

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 315 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

 استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده

برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

در فرمت ورد و قایل ویرایش با فونت نازنین 14 و فاصله بین خطوط یک سانتی متر

 

 

ایان نامه بررسی اثربخشی آموزش و  مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

 

 چکیده بی تردید، شیوع پرخاشگری  در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها،

اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری

رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها

تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار می دهد.

بحث پرخاشگری ، از موضوعات مهم جامعه محسوب می شود و اثرات احتمالی

پرخاشگری بر دانش آموزان  از دیرباز مورد توجه محققان بوده است.

هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خودکنترلی و 

مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز  می باشد

به این منظور محقق 180 دانش آموز که پرخاشگریشان مورد تأیید مدیران،

معاونان و معلمان بود، پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ را تكمیل كردند.

از بین این دانش آموزان60 نفر كه نمره پرخاشگری انها در انحراف معیار بالاتر

از میانگین بود، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی

به دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. مورد بررسی قرار گرفتند

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار با حداقل و حداکثر نمره ،

و ازتحلیل کواریانس  استفاده شد.نتایج این تحقیق‌ نمایانگر آن بود که روش

آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی برپرخاشگری مؤثر است

در این میان آموزش گروهی مهارت های ارتباط مؤثرتر ازمدیریت خشم می باشد

و ارائه راه حل اساسی کاهش رفتار پرخاشگرانه دوران نوجوانی است.هدف کلی:

تعیین اثربخشی آموزش شیوه های خودکنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش  پرخاشگری پسران دانش آموز

اهداف ویژه:

تعیین اثربخشی آموزش شیوه های خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری پسران دانش آموز

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی  بر کاهش پرخاشگری پسران دانش آموز


سوال‌های تحقیق

آیا آموزش شیوه‏های خودکنترلی و مهارت های ارتباطی

در کاهش پرخاشگری دانش‏آموزان شهر موثر می باشد؟

بین آموزش های روش های خودکنترلی و مهارت های ارتباطی کدام

یک اثربخشی بیشتری در کاهش پرخاشگری دانش آموزان شهر  دارد؟

 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل 1-    کلیات تحقیق‌ 1

 1-1-   مقدمه...............................................................................................................................................................

1-2-   بیان مسئله.

1-3-   اهمیت و ضرورت مسئله.

1-4-   اهداف تحقیق..

1-5-   سوال های تحقیق..

1-6-   فرضیات تحقیق..

1-7-   تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق..

فصل 2-   ادبیات پیشینه تحقیق‌

2-1-   تعریف خشم..

2-2-   تعریف پرخاشگری..

2-3-   انواع پرخاشگری..

2-4-   مبانی نظری پرخاشگری..

2-4-1- تئوری رفتار غریزی فروید.

2-4-2- تئوری بیولوژی..

2-4-3- نظریه ناکامی – پرخاشگری..

2-4-4- نظریه یادگیری اجتماعی..

2-4-5- دیدگاه شناختی..

2-4-6- نظریه پرخاشگری- پرخاشگری..

2-5-   علل و عوامل  موثر بر پرخاشگری نوجوانان..

2-5-1- تفاوت های جنسیتی..

2-5-2- عوامل خانوادگی پرخاشگری..

2-5-3- عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)..............................................................................................

2-5-4- علل اجتماعی 

2-6-   ارتباط پرخاشگری با مؤلفه های شخصیت...

2-7-   مهارت های ارتباط موثر با دیگران..

2-8-   راهبردهای رابطه موثر با دیگران..

2-9-   مهارت های خودكنترلی رفتاری در نوجوانان..

2-9-1- احساس مسئولیت در نوجوانان..

2-9-2- نقش و ضرورت خود كنترلی...............................................................................................................

2-9-3- بسترهای خود كنترلی..

2-9-4- خود كنترلی و ارزش و كرامت نوجوانان..........................................................................................

2-10- فرآیند تغییر رفتار از طریق آموزش خودکنترلی رفتار

2-10-1- یادگیری مسئولیت پذیری.................................................................................................................

2-10-2- مؤلفه های خودکنترلی رفتار............................................................................................................

2-11- شیوه ها و راهکارهای کنترل پرخاشگری در نوجوانان دانش آموز

2-12- مطالعات انجام شده داخلی و خارجی..

فصل 3-   روش تحقیق...

3-1-   روش تحقیق..

3-2-   جامعه آماری..

3-3-   نمونه و روش نمونه گیری..

3-4-   ابزارهای تحقیق‌

3-5-   نحوه اجرای تحقیق..

3-6-   روش های آماری بکار رفته.

فصل 4-   یافته های تحقیق...

4-1-   یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق..

4-2-   یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق..

فصل 5-   بحث و نتیجه گیری..

5-1-    نتیجه گیری..

5-2-    پیشنهادات...

فهرست منابع..

 
فهرست جداول

جدول‏3‑1 مشخصات دانش آموزان

جدول‏3‑2 کلید نمره گذاری پرسشنامه.

جدول‏4‑1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرخاشگری دو گروه آزمایش و كنترل در پیش آزمون و پس آزمون

جدول 4-2 تحلیل نتایج کواریانس برای متغیر پرخاشگری......................................................................................

جدول 4-3  نتایج تحلیل کوواریانس میزان پرخاشگری بین آموزش  مهارتهای ارتباطی ،آموزش مدیریت خشم......................................................................................................................................................................................

جدول4-4 مقایسه تفاوت میانگین های میزان پرخاشگری بین آموزش  مهارتهای ارتباطی ،آموزش کنترل خشم.......................................................................................................................................................................................

 
فهرست شکل ها

 

شکل4-1 مقایسة گروه آزمایش و كنترل از لحاظ نمرات پرخاشگری در پیش آزمون و پس آزمون..............

 

 

پایان نامه تاثیر آموزش و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

 


رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده