مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

پرسشنامه تاثیر کار آفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار

 

پرسشنامه تاثیر کار آفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار

 

دانلود پرسشنامه ای در 10 سوال با عنوان

تاثیر کارآفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابت پایدار

و نقش آن در توسعه شرکت ها ...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


 مشخصات پرسشنامه:


تعداد سوال: 10

شیوه نمره گذاری: آزاد

تفسیر نتایج: آزاد

روایی و پایایی: دارد

 

پرسشنامه تحقیق

باتوجه به ماهیت پژوهش از ابزار پرسشنامه به عنوان وسیله

انداره گیری و جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است.


 روائی پرسشنامه

 روائی ، آن خصیصه ابزار و با روش جمع آوری داده ها است که با

داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که

برای تعیین مقولات طرح ریزی شده می باشد.

در حقیقت روائی اصطلاحی است که به چگونگی

پژوهش اهداف مورد نظر ، پرسشنامه های یک پژوهش

اشاره می کند یعنی اینکه ، ابزار پژوهش تا چه مقدار آن چه را که باید بسنجد ، می سنجد.

به تعبیر دیگر پرسشنامه های را می توان دارای روائی دانست که برای

اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به همین منظور تعدادی از پرسشنامه ها

به همراه اهداف و فرضیات پژوهش دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که

پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان

حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات

مورد نظر محقق را در پژوهش اندازه گیری کرده است .


اعتبار پرسشنامه

 اعتبار، کیفیت ثبات وپایائی است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها

در طول زمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر ثبات و

پایائی آنچه را که به وسیله ابزار با روش تعیین می شود اعتبار نامیده می شود .

یک آزمون در صورت دارای پایائی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه

چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم می باشند .

رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون پایا باشد تا بتواند روا باشد .

اما روائی برای پایائی ضروری نیست . برای سنجش اعتبار پرسشنامه های

این پژوهش یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 5 نفر از جامعه آماری پژوهش

به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر

از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر

به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت .


عکس بخشی از پرسشنامه

 

پرسشنامه تاثیر کار آفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار
پرسشنامه تاثیر کار آفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار

 


رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده