مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

 

 

آزمون تستی با پاسخ از مبانی سازمان رضائیان

 

سلام دوستان

امروز با آزمون تستی درس مبانی سازمان دکتر رضائیان

 

 

از صفحه یک تا مبحث خلاقیت با پاسخنامه

درخدمتیم قلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۱- نظریه نیازهای انسانی مازلو کدام گزینه درست می باشد؟

۱- اصل کاهش شدت نیاز

۲- اصل منسجم نبودن نیازها

۳- اصل دائمی بودن ارضای نیازها

۴- اصل تنوع نیازهای آکاهانه انسان ها
 

2. در نقش های مدیریتی مینتزربرگ کدام گزینه به ترتیب به نقش متقابل شخصی-تصمیم گیری-اطلاعات اشاره دارد؟

الف.رابط-آشوب زا-سخنگو

ب.رهبر-مداخله گر-نوآور

ج.رابط-سوداگر-سخنگو

د.رهبر.تخصیص منابع.نوآور۳- در نظریه سازمان نوگرایی و فرا نوگرایی به ترتیب بر کدام جنبه قدرت تاکید دارد؟

توزیع – تمرکز    مشروعیت-عقلانیت    تمرکز-توزیع   عقلانیت-مشروعیت

 

4.کدام گزینه از علل عدم ایجاد مدیریت به عنوان شغل حرفه ایست؟

عدم مهارت های فنی-عدم وجود برنامه اموزشی یا ضمن خدمت

عدم قدرت تنبیه یا اخراج –عدم رعایت ضوابط اخلاقی

عدم مهارت های فنی عدم رعایت ضوابط اخلاقی

عدم قدرت تنبیه یا اخراج عدم وجود برنامه اموزشی یا ضمن خدمت۵- کدام گزینه در رابطه با فعالیت های سازمانی فایول صحیح است؟

بازرگانی  مالی  ایمنی  فنی                    فنی بازاریابی مالی صنعتی

ایمنی اجرایی بازاریابی بازرگانی              بازرگانی اجرایی فنی مالی۶- ویژگی های مشترک در مکتب بوروکراسی نظریه وبر و مکتب مدیریت علم واداره نظریه فایول کدامند؟الف.تقسیم کار- برخوردغیرشخصی-غیر رسمی بودن

 

 

ب.ثبات-برخورد شخصی-رسمیت

 

 

ج.تقسیم کار-سلسله مراتب اختیارات-رسمیت

 

 

د.ثبات- سلسه مراتب اختیارات-غیر رسمی بودن۷- در نظریه سازمان کدامیک،روش مطالعه دیدگاه تفسیری نمادین است؟


الف.استفاده از شاخص های توصیفی

 

 

ب.مشاهده همراه با مشارکت در فعالیت ها

 

 

ج.نظریه و نظریه پردازی در مورد سازمان

 

 

د.تفکیک ساختار مفاهیم۸- آثار کدام گزینه در اصول فایول مطابق با اثر اصل اموزش دقیق کارکنان در اصول تیلور می باشد؟


الف.احساس وحدت و یگانگی-ثبات

 

 

ب.احساس وحدت ویگانگی-جبران خدمات کارکنان

 

 

 

ج.جبران خدمات کارکنان-نظم

 

د.نظم-ثبات


۹- کدام مکتب تاکید بر وجود تنها یک روش بهتربرای انجام کارها درهر زمان ، دارد؟


الف-مکتب نئوکلاسیک

ب- مکتب علم مدیریت

ج- مکتب کلاسیک

د- مکتب سیستمی اقتضائی


۱۰- کدام مرحله از مراحل تحقیق در مدیریت از دقت بالایی برخوردار نیست؟


الف- مطالعه آزمایشگاهی

ب- مطالعه سرگذشت یا قضاوت افراد ومدیران موفق

ج- مطالعه موارد خاص

د- بررسی میدانی۱۱- کدام مدیر برای سازمان هایی که با مشکل مالی روبرو هستند مناسب تر است؟

الف- مدیرتلاشکر

ب- مدیر موفق

ج- مدیرموثر

د- مدیرخودشکوفا۱۲٫در طبقه بندی روشهای تحقیق کدام مورد از اعتباراطلاعات بیشتری برخوردار است؟۱)     مطالعه موارد خاص                               ۲) مطالعه آزمایشگاهی

۲)     ۳) جمع آوری منظم داده ها                    ۴) مطالعه سرگذشت ها۱۳- در تعریف کارآفرین، بر روی کدام ویژگی تاکید می شود؟۱)     خلاقیت         ۲) مدیریت          ۳) فرصت          ۴) سرمایه۱۴٫ کدام گزینه از خصوصیات مدیران عملیاتی نمی باشد؟۱)     اثربخشی       ۲) برنامه ریزی شده       ۳) ارتباط با افراد     ۴) بیش از بقیه صحبت می کنند

 

۱۵  – وحدت مدیریت و وحدت فرماندهی به ترتیب عبارتند از :الف – اختیارات دستور دادن به کارمند باید مختص یک مدیر باشد – برای اجرای برنامه واحد باید مدیر واحدی وجود داشته باشد

  ب – کارمند بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است – کارمند جهت انجام کار محول شده به او با مدیر خود توافق کند

  ج – برای اجرای هر برنامه واحد یک مدیر باید تعیین شود –  اختیار دستور دادن به کارمند باید مختص یک مدیر باشد

   د – برای اجرای برنامه واحد باید یک مدیر واحد وجود داشته باشد – کارمند بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است             ۱۶- فعالیتهای ۶ گانه سازمانی از دیدگاه فایول به ترتیب کدامند؟


الف – بازرگانی – حسابداری – مالی – فنی – ایمنی – کنترل

 ب – برنامه ریزی – سازماندهی – هماهنگی – فنی – مالی

 ج – فرماندهی – برنامه ریزی – فنی – حسابداری – مالی – بازرگانی

 د – مدیریتی – ایمنی – حسابداری – بازرگانی – مالی – فنی      

    

۱۷- در خرده سیستم های مدیریتی کدامیک از مورد زیر جزء خرده سیستم ابداعی می باشد؟

الف) اقتصادی – اجتماعی        ب) اقتصادی – فن آوری   ج) تصمیم گیری –  اطلاعات  د) فن آوری- اطلاعات۱۸٫آشوب در سازمان در کدامیک از موارد زیر بوجود می آید؟


الف – ابداعی (انسانی – اجتماعی)          ب- ترکیبی ( انسانی – اجتماعی)

 ج- تولیدی ( ساختاری- تصمیم گیری)      د- ترکیبی( انسانی – تصمیم گیری)۱۹- دیدگاه مدیریت کلاسیک و سیستمی به انسان …

الف) اقتصادی – اجتماعی    ب) پیچیده – اقتصادی   ج) اقتصادی- پیچیده    د) اقتصادی – پویا

 

20.شناسایی خرده فرهنگ ها و توصیف متون نتیجه مطالعات کدام دیدگاه مدیریتی می باشد؟

الف) کلاسیک      ب) تفسیری      ج) نوگرایی        د) فراگیری

 

21.قدرت در دیدگاه فرا نوگرایی بر چه چیزی تاکید دارد؟

الف) تفکیک ساختار      ب) فرهنگ      ج) توزیع قدرت      د) دستورالعمل تجویدی۲۲- طبق نظریه فایول وظایف مدیر کدامیک از موارد زیر است ؟


1- تصمیم گیری ، حسابدلری،مالی ، فنی ، ایمنی


۲- برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، فرماندهی ، کنترل


۳- برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، حمایت ، کنترل، رهبری


۴- کنترل، برنامه ریزی، فنی ، مالی ، ایمنی۲۳- کدامیک از نظر فایول به معنای ضرورت اجرای برنامه واحد توسط مدیر واحد است ؟


۱- تمرکز

۲- وحدت فرماندهی

۳- ابتکار عمل

۴- وحدت مدیریت۲۴- کدام گزینه در مکتب نوگرایی صدق نمیکند؟


1- تنوع زیاد

2- ثبات

3- تمرکز قدرت

4-رسمی بودن   ۲۵- نظریه های مکتب کلاسیک مدیریت عبارتند از :


الف – مدیریت علمی – بوروکراسی – شرایط فیزیکی

 ب – مدیریت علمی – روابط انسانی – علم مدیریت

      ج – مدیریت علم و اراده – علم مدیریت – نظریه X , Y

 د – مدیریت علم و اراده – بوروکراسی – مدیریت علمی

 

پاسخنامه آزمون :

۱- د


۲- ج


۳- ج


۴- ب


۵- الف


۶- ج


۷- ب


۸- الف


۹- د


۱۰- ب


۱۱- ب


۱۲- د


۱۳- ج


۱۴- الف


۱۵- ج


۱۶- د


۱۷- ج


۱۸- ب


۱۹- ج


۲۰- ب


۲۱- ج


۲۲- ب


۲۳- د


۲۴- الف


۲۵- د

 

امیدوارم گره ای از کاره تون رو حل کرده باشم چشمک


رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 20 مرداد 1393
  • بازدید : 3050 مشاهده
  • نظرات : تا