مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

 

دانلود سوال امتحانی اقتصاد کلان

 

برای دسترسی سریع دانشجویان به مجموعه نمونه سوالات اقتصاد کلان،

دانلود آنرا به صورت رایگان بروی سایت قرار دادیم.امیدوارم مفید واقع گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دو سری نمونه سوال پایان ترم اقتصاد کلان


:: سری اول ::

 

١-اگرروابط زیربرقرارباشد:

G=T=40     I=400      C=300+0/8y

هدف دولت این باشدکه درآمدملی ١٠٠ واحدپولی افزایش یابدمخارج دولت چقدربایدتغییریابد؟ (٣نمره)

٢-باتوجه به اطلاعات زیردرآمدملی تعادلی رابدست آورید؟ (٣نمره)

C=89+0/6y     M1=0/1y      M2=240-250r     I=120-150r     

٣-اگرتقاضای پول تنهاانگیزه معاملاتی داشته باشدافزایش نرخ مالیات چه تاثیری برنرخ بهره ودرآمدملی تعادلی دارد؟ (٣نمره)

۴-اگرشاخص قیمت مصرف کننده درسال ١٣٨۵معادل ۴٢٠بوده وسال١٣٧۵ به عنوان سال پایه درنظرگرفته شودآنگاه نرخ تورم درسال ٨۵نسبت به سال ٧۵چقدراست؟ (٣نمره)

۵-اطلاعات زیر در مورد یک اقتصاد فرضی برای یک سال معین در دست است؟(کارمزد احتسابی منظورنمی شود)

ارزش افزوده بخش های صنعت  ۱۰۰۰۰ ریال’کشاورزی  ۱۲۰۰۰ ریال ’خدمات ١۵۰۰۰  ریالمالیات غیرمستقیم ۲۰۰۰ ریال وخالص پرداخت عوامل تولید از خارج ۲۰۰۰- ریال،درآمد ملی رابدست آورید؟ (٣نمره)

۶-اگردولت افزایش سوبسیدراباافزایش مالیات جبران نمایدتولیدملی چگونه تغییرمی یابدچرا؟ (٣نمره)

٧-اگرشخصی تمامی سطح درآمدخودرامصرف کندمیل نهایی به مصرف وپس اندازچقدراست؟ (۲نمره)

 

 


:: سری دوم ::

 


١-اگرروابط زیربرقرارباشدبه ٣سوال زیرپاسخ دهید؟ (٣نمره)

G=T=20     I=50      C=100+./75Yd

-       مقداردرآمدملی درحالت تعادل رابدست آورید؟

-       اگرهدف دولت افزایش درآمدملی به میزان ۶٠ واحدباشدودرضمن بودجه نیزمتوازن باشدمخارج دولت ومالیات به چه مقداربایستی زیادشوند؟

-        ضریب تکاثری سرمایه گذاری رابدست آورید؟

٢-اگرکالای Xنان باشدقیمت وارزش افزوده نان رابدست آورید؟ (٣نمره)

دستمزد۲۰۰  

اجاره ۵۰

بهره ۱۰۰

سود ۷۰

ارزش کالای واسطه ای ۲۰

٣-چه عاملی موجب بروزتورم درآرژانتین طی سالهای ١٩٨٨-١٩٨٧شده است؟ (٣نمره)

۴-چراکلاسیک ها طرفداردخالت دولت دراقتصادنمی باشند ؟ (٣نمره)

۵-اگرکشش سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره صفرباشدکارائی فروش اوراق قرضه رابررسی نمائید؟ (٣نمره)

۶-تقاضای پول ازدیدگاه کینزینهارابنویسید؟  (٣نمره)

٧-مهمترین پدیده های اقتصادی که ضعف یا کارائی دولت رااندازه گیری می کنندچیست؟ (۲نمره)

 

امیدوارم به دردتتون خورده باشهچشمک

 رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده
  • دسته بندی :
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 13 اسفند 1392
  • بازدید : 5853 مشاهده
  • نظرات : تا