از دیگر اندیشمندان برجسته ی مکتب *کلاسیک مدیریت*(به آن نظریه سنتی سازمان و مدیریت در قرن بیستم نیز گفته میشود.این مکتب در اوایل قرن بیستم تنظیم گردیده,و به کار(شغل)توجه بیشتری داشته است.)* هانری فایول فرانسوی است